Optochtreglement Strûivendûrp 2019

Lees hierbij alvast het reglement voor de deelnemers van de Carnavalsoptocht die wordt gehouden op

Zaterdag 2 maart 2019 te Haaren

 1. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of persoonlijk letsel dat door zichzelf of anderen wordt toegebracht aan derden. De organisatie en/of derden zullen aan hen toegebrachte schade verhalen op de veroorzaker(s) van de schade.
 2. Het is niet toegestaan zich in de optocht beledigend, kwetsend grievend of racistisch te uiten d.m.v. woord, geschrift, af of uitbeelding ten aanzien van personen, religies of bevolkingsgroepen.
 3. Er mag geen reclame gevoerd worden door de deelnemers aan de optocht met uitzondering van schriftelijke toestemming van de optochtcommissie kan er reclame gevoerd worden van een sponsor ter grote van een bord van 0,5m².
 4. Inschrijvingen na inschrijfdatum worden mogelijk nog ingedeeld, maar vallen buiten het prijzenschema.
 5. U dient uw deelnemersnummer duidelijk aan de voorzijde mee te voeren, voertuigen ook aan de achterzijde.
 6. Voertuigen dienen rondom geheel afgeschermd te zijn, anders volgt uitsluiting van deelname aan de optocht door de organisatie, dit geldt ook voor het trekkend voertuig.
 7. Omvang, hoogte, breedte en lengte van de wagens –wel dan niet voortgetrokken moeten van dien aard zijn dat deze de voorgeschreven route kunnen volgen zonder oponthoud, stremming of gevaar voor derden. De organisatie hanteert de wettelijk toegestane breedte van maximaal 3 meter en een hoogte van maximaal 4 meter, met dien verstande dat flexibele gedeelten van een wagen tot 1 meter mogen uitsteken.
 8. De in- en uitgang(en) van de carnavalswagens zijn gevestigd aan de passagierskant van de wagen of aan de achterkant er van.
 9. Bij de ingang van elke carnavalswagen is aangegeven dat iedere persoon op eigen risico de wagen betreedt.
 10. De personen (niet zijnde bestuurder) die zich op de geluidswagen bevinden, dient achter een omheining te staan van minimaal 1,20 meter hoog is en dat nagelvast aan het object is gemonteerd.
 11. Met betrekking tot brandveiligheid:
  a. in de optocht dient men onveilige situaties te vermijden: m.b.t. open vuur;
  b. iedere wagen dient te beschikken over een draagbare poederblusser van minimaal 6 kg;
  c. het gebruik van open vuur of andere warmtebron is niet toegestaan;
  d. voorzieningen en constructies moeten brandveilig zijn;
  e. denk aan het goed afvoeren van uitlaatgassen, deze zijn giftig;
 12. Met betrekking tot geluid:
  a. Tijdens de optocht mag het geluid op wagens van deelnemers maximaal 105dB(C) zijn, gemeten op 1 meter voor de geluidsbron;
  b. de boxen op de wagens dienen naar binnen toe gericht te zijn;
  c. bij overtreding van het voorschrift in 2019 als genoemd onder a. kunnen de betreffende deelnemers aan een volgende carnavalsoptocht (in 2020) in de kern Haaren slechts deelnemen indien zij een waarborgsom van € 500, – betalen;
  d. de waarborgsom wordt niet terugbetaald indien betreffende deelnemers het voorschrift als genoemd onder a. wederom overtreden (in 2019);
  e. indien de situatie als genoemd onder d. zich voordoet, zijn de deelnemers uitgesloten van deelname aan de carnavalsoptocht in de kern Haaren in een volgend jaar (2019);
  f. deelnemers dienen er rekening mee te houden dat, naast door de organisatie toe te passen maatregelen, politieambtenaren bij door hen geconstateerde overtreding van de voorschriften de hen ten dienste staande middelen (zoals het aanzeggen van een proces-verbaal en/of het vorderen van de geluidsinstallatie) kunnen toepassen;
  g. In afwijking van bovenstaande behoudt de organisatie van de carnavalsoptocht in Haaren zich altijd het recht voor andere maatregelen te treffen dan bovenstaand vermeld.
 13. Het vereiste van de verzekering:
  a. Deelnemende voertuigen dienen minimaal verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Deelnemers dienen na te gaan bij hun verzekeringsmaatschappij of hun voertuig hiervoor verzekerd is;
  b. iedere deelnemer wordt geacht voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn
  c. alle voertuigen dienen zodanig geconstrueerd te zijn dat ze geen schade aan derde en zichzelf berokkenen.
 14. Het uitwerpen van papier, afval, computersnippers etc. is niet toegestaan, serpentines zijn wel toegestaan.
 15. Het gebruik van glaswerk op de wagen is verboden.
 16. Om uw uitbeelding beter tot zijn recht te laten komen adviseren wij u minimaal een afstand van 11 meter onderling te hebben, dit speciaal voor loopgroepen en inviduelen.
 17. Bestuurders van voertuigen is het ten strengste verboden voor of tijdens de optocht alcoholische dranken te gebruiken en dient een geldig rijbewijs te hebben voor desbetreffend voertuig.
 18. Het is voor deelnemers jonger dan 18 jaar verboden om voor of tijdens de optocht alcoholische dranken te gebruiken. Alcohol dient niet in het zicht van het publiek opgesteld te worden op de wagen.
 19. Urineren op straat of openbare ruimte is verboden
 20. Elke deelnemende groep in categorie 1 en 2 (wagens) geeft bij inschrijving van 4 personen de identiteit op, te weten:
  a. De chauffeur van het voertuig;
  b. De contactpersoon;
  c. De twee toezichthouders.
  Van bovenstaande personen wordt bij inschrijving aangegeven:
  a. het mobiel telefoonnummer waarop hij / zij tijdens de optocht bereikbaar is;
  b. adres toezichthouders;
  c. ondertekening.
 21. Bij het niet naleven van de voorschriften genoemd in dit reglement kan onherroepelijke diskwalificatie door de organisatie tot gevolg hebben.
 22. Het gebruik van platte wagens / opleggers voor het vervoer van personen is tijdens de carnavalsoptocht toegestaan, op grond van de verleende evenementenvergunning. Voor vervoer van personen naar en van de optocht op platte wagens / opleggers dient een ontheffing te worden aangevraagd bij alle gemeenten waar doorheen wordt gereden. Wij verwijzen hiervoor naar de desbetreffende gemeentelijke website.
 23. In de categorie 1 en 2 (wagens) is het verplicht tijdens de optocht dat de 2 toezichthouders naast de wagen lopen voor de veiligheid en dienen een herkenbaar veiligheidsvestje te dragen. Deze 2 toezichthouders dienen tijdens de optocht nuchter te zijn. Deze personen houden toezicht en dragen zorg voor de veiligheid op en rond de wagen.
 24. Ten aanzien van in dit reglement opgenomen punten geldt verder dat indien wij als organisatie op een van deze punten worden geverbaliseerd, omdat een van de deelnemers zich niet houdt aan deze voorschriften, wij de daarmee samenhangende kosten zullen verhalen op de desbetreffende deelnemer(s).
 25. Om het een en ander goed te laten verlopen m.b.t. de organisatie, zal van de gestelde regels niet afgeweken worden, e.e.a. te beoordeling aan de organisatie, EHBO, politie en de brandweer.
 26. Indien u zich heeft ingeschreven voor deze carnavalsoptocht gaat u er mee akkoord dat wij deze informatie doorgeven aan de Gemeente Haaren, dan wel een gemeente die deze informatie opvraagt om de deelnemers een ontheffing te verlenen.
 27. Alle vorige reglementen zijn per 1 januari 2019 vervallen.