Optochtreglement Strûivendûrp 2017

 

Lees hierbij alvast het reglement voor de deelnemers van de Carnavalsoptocht die wordt gehouden op

Zaterdag 25 februari 2017 te Haaren

 1. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel dat door zichzelf of anderen wordt toegebracht aan derden. De organisatie en/of derden zullen aan hen   toegebrachte schade verhalen op de veroorzaker(s) van de schade.
 2. Het is niet toegestaan zich in de optocht beledigend, kwetsend grievend of racistisch te uiten d.m.v. woord, geschrift, af of uitbeelding ten aanzien van personen, religies of bevolkingsgroepen.
 3. Er mag geen reclame gevoerd worden door de deelnemers aan de optocht met uitzondering van schriftelijke toestemming van de optochtcommissie kan er reclame gevoerd worden van een sponsor ter grote van een bord van 0,5m².
 4. Inschrijvingen na inschrijfdatum worden mogelijk nog ingedeeld, maar vallen buiten het prijzenschema.
 5. Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de kern Haaren.
 6. U dient uw deelnemersnummer duidelijk aan de voorzijde mee te voeren, voertuigen ook aan de achterzijde.
 7. Voertuigen dienen rondom geheel afgeschermd te zijn, anders volgt uitsluiting van deelname aan de optocht door de organisatie.
 8. Omvang, hoogte, breedte en lengte van de wagens –wel dan niet voortgetrokken moeten van dien aard zijn dat deze de voorgeschreven route kunnen volgen zonder oponthoud, stremming of gevaar voor derden. De organisatie hanteert de wettelijk toegestane breedte van maximaal 3 meter en een hoogte van maximaal 4 meter, met dien verstande dat flexibele gedeelten van een wagen tot 1 meter mogen uitsteken.
 9. De in- en uitgang(en) van de carnavalswagens zijn gevestigd aan de passagierskant van de wagen of aan de achterkant er van. Aan de voorzijde bevindt zich in elk geval geen ingang.
 1. Met betrekking tot brandveiligheid:
  1. in de optocht dient men onveilige situaties te vermijden: m.b.t. open vuur
  2. iedere wagen dient te beschikken over een poederblusser van minimaal 8 kg
  3. dient met het gebruik van brandbare materialen zodanig om te gaan dat er geen mogelijkheid bestaat dat het gaat branden.
 1. Met betrekking tot geluid:
  1. het geluid op wagens en deelnemers mag maximaal 105dB(C) zijn, gemeten op 1 meter voor de geluidsbron.
  2. de boxen op de wagens dienen naar binnen toe gericht te zijn;
  3. bij overtreding van het voorschrift in 2017 als genoemd onder a. kunnen de betreffende deelnemers aan een volgende carnavalsoptocht (in 2018) in de kern Haaren slechts deelnemen indien zij een waarborgsom van € 500, – betalen;
  4. de waarborgsom wordt niet terugbetaald indien betreffende deelnemers het voorschrift als genoemd onder a. wederom overtreden (in 2017);
  5. indien de situatie als genoemd onder d. zich voordoet, zijn de deelnemers uitgesloten van deelname aan de carnavalsoptocht in de kern Haaren in een volgend jaar (2018);
  6. deelnemers dienen er rekening mee te houden dat, naast door de organisatie toe te passen maatregelen, politieambtenaren bij door hen geconstateerde overtreding van de voorschriften de hen ten dienste staande middelen (zoals het aanzeggen van een proces-verbaal en/of het vorderen van de geluidsinstallatie) kunnen toepassen.
  7. In afwijking van bovenstaande behoudt de organisatie van de carnavalsoptocht in Haaren zich altijd het recht voor andere maatregelen te treffen dan bovenstaand vermeld.
 2. Het vereiste van de verzekering:
  1. Deelnemende voertuigen dienen minimaal verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Deelnemers dienen na te gaan bij hun verzekeringsmaatschappij of hun voertuig hiervoor verzekerd is.
  2. Iedere deelnemer wordt geacht voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn
  3. voor, tijdens en na de optocht mogen voertuigen alleen bestuurd worden door daartoe bevoegde personen
  4. Alle voertuigen dienen zodanig geconstrueerd te zijn dat ze geen schade aan derde en zichzelf berokkenen.
 1. Het uitwerpen van papier, afval, computersnippers etc. is niet toegestaan, serpentines zijn wel toegestaan.
 2. Om uw uitbeelding beter tot zijn recht te laten komen adviseren wij u minimaal een afstand van 11 meter onderling te hebben, dit speciaal voor loopgroepen en individuelen.
 3. Bestuurders van voertuigen is het ten strengste verboden voor of tijdens de optocht alcoholische dranken te gebruiken.
 4. Het is voor deelnemers jonger dan 18 jaar verboden om voor of tijdens de optocht alcoholische dranken te gebruiken. Alcohol dient niet in het zicht van het publiek opgesteld te worden op de wagen.
 5. Elke groep/deelnemer aan de optocht dient een leider te hebben die toeziet op het uitvoeren van de aanwijzingen van de politie en/of organisatie.
 6. Elke deelnemende groep in categorie 1 (wagens) geeft bij inschrijving van drie personen de identiteit op, te weten:
  1. De chauffeur van het voertuig, verantwoordelijk voor het rijgedrag van de wagen;
  2. De DJ of degene die verantwoordelijk kan worden gehouden voor het geluidsniveau;
  3. De contactpersoon, die de algemene verantwoordelijkheid draagt;

Van bovenstaande personen wordt bij inschrijving aangegeven:

 1. het BSN-nummer;
 2. het mobiel telefoonnummer waarop hij/zij tijdens de optocht bereikbaar is;
 3. dat zij met het tekenen van het inschrijfformulier verantwoordelijk zijn voor de eerder genoemde terreinen;
 1. Bij het niet naleven van de voorschriften genoemd in dit reglement kan onherroepelijke diskwalificatie door de organisatie tot gevolg hebben.
 2. Het gebruik van platte wagens/opleggers voor het vervoer van personen en het gebruik van geluidsapparatuur is tijdens de carnavalsoptocht toegestaan, op grond van de verleende
  Buiten de optocht is het gebruik als zodanig absoluut niet toegestaan en ook bij stilstand.  Gebruik van deze vervoermiddelen voor het vervoer van personen is slechts toegestaan tijdens de optocht en nooit langer dan een ½ uur voor en een ½ uur na het evenement. De bestuurder, eigenaar en/of gebruiker is dan in overtreding, waarbij wordt opgemerkt dat een wagen dan ook niet verzekerd is.
 3. In de categorie 1 en 2 (wagens) is het verplicht om 2 personen langs de wagen te laten lopen voor de veiligheid en dienen herkenbaar een veiligheidsvestje te dragen.
 4. Ten aanzien van punt 2, 10, 11, 12, 13,16, 18, 17,19 en 20 geldt verder dat indien wij als organisatie op een van deze punten worden geverbaliseerd, omdat een van de deelnemers zich niet houdt aan deze voorschriften, wij de daarmee samenhangende kosten zullen verhalen op de desbetreffende deelnemer(s).
 5. Om het een en ander goed te laten verlopen m.b.t. de organisatie, zal van de gestelde regels niet afgeweken worden, e.e.a. te beoordeling aan de organisatie, EHBO, politie en de brandweer.
 6. Alle vorige reglementen zijn per 1 januari 2017 vervallen.